• Algemene voorwaarden goede doelen

Algemene voorwaarden goede doelen

Algemene voorwaarden Goeden Doelen 2019

Artikel 1: Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Evenement: een door Stichting Sportevenementen Le Champion in enig jaar te organiseren hardloopevenement Dam tot Damloop en / of het hardloopevenement Damloop by night.
b. Deelnemend Goed Doel: een Goed Doel of instelling dat of die op een door de Organisator toegelaten wijze een Team (of meerdere Teams) heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
c. Team: een groep van ten hoogste tien Deelnemers.
d. Deelnemer: een natuurlijke persoon die door een Deelnemend Goed Doel op een door de Organisator toegelaten wijze is ingeschreven voor deelname aan een Evenement als lid van een Team.
e. Overeenkomst: de overeenkomst tussen een Deelnemend Goed Doel en de Organisator, strekkend tot deelname van Deelnemers aan het Evenement.
f. Organisator: de rechtspersoon (in deze Stichting Sportevenementen Le Champion) waarmee een Deelnemend Goed Doel een Overeenkomst is aangegaan.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2: Deelnemende Goed Doelen; Teams

2.1. Deelnemende Goeden Doelen kunnen zijn:

a. rechtspersonen die langer dan zes maanden onmiddellijk voorafgaand aan de wedstrijddag onafgebroken ingeschreven zijn geweest in het handelsregister van een Kamer van Koophandel en Fabrieken in Nederland;
b. stichtingen, geen rechtspersoon zijnde, die langer dan zes maanden onmiddellijk voorafgaand aan de wedstrijddag onafgebroken ingeschreven zijn geweest in het handelsregister van een Kamer van Koophandel en Fabrieken in Nederland;
c. publiekrechtelijke rechtspersonen als bedoeld in artikel 2:1 Burgerlijk Wetboek.
2.2. ANBI, een Goed Doel dient de Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) status te hebben op moment van inschrijven.
2.3. De Organisator kan besluiten om in individuele gevallen stichtingen of instellingen, die niet aan voornoemde eisen en overige zwaarwegende eisen (waaronder betalingsachterstanden) voldoen, te weigeren tot deelname toe te laten.

Artikel 3: Deelnemers
3.1. Deelnemers aan de 10 Engelse Mijl dienen op de dag van het Evenement de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt. Bij de 5 Engelse Mijl Damloop by night dient de deelnemer op de dag van het Evenement de leeftijd van 14 jaar te hebben bereikt.
3.2. Een Deelnemer mag aan een Evenement slechts deelnemen indien hij door een Deelnemend Goed Doel voor deelname is aangemeld middels een daartoe strekkend inschrijfformulier dat volledig en naar waarheid is ingevuld, indien het inschrijfgeld uiterlijk twee weken voor datum van het Evenement volledig is voldaan en indien het Deelnemend Goed Doel akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
3.3. Alleen bij schriftelijke annulering t/m 10 augustus 2019 kan restitutie van inschrijfgelden en extra bestellingen op grond van de Overeenkomst aan Deelnemend Bedrijf plaatsvinden. Bij terugbetaling wordt 10% van de kosten van het/de geannuleerde team(s) en extra bestellingen worden in rekening gebracht. Bij annulering van 17 juni t/m 10 augustus 2019 wordt 50% van de kosten van het/de geannuleerde team(s) en extra bestellingen in rekening gebracht. Na 10 augustus 2019 wordt 100% van de kosten van het/de geannuleerde team(s) en extra bestellingen in rekening gebracht.
3.4 De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor wegens bijzondere omstandigheden, in geval van overmacht, alsmede indien de organisatie van het Evenement daartoe noopt, de vermelde data en tijden van het Evenement te wijzigen, dan wel het Evenement geen doorgang te doen vinden.  In dit geval zal aan Deelnemende Goed Doel 25% van het inschrijfgeld worden gerestitueerd. Het deelnemende Goed Doel houdt wel recht op eventueel bestelde Runningshirts; deze zullen per post worden toegezonden. Indien het Evenement na de eerste start tussentijds door overmacht moet worden stilgelegd cq afgelast, zal geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden. Het deelnemende Goed Doel houdt wel recht op eventueel bestelde Runningshirts; deze zullen per post worden toegezonden.
3.5. Indien het Evenement niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen van de Deelnemer, is de Deelnemer verplicht daarvan direct ter plaatse mededeling te doen aan de Organisator. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan de Deelnemer dit, uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het Evenement, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan de Organisator.

Artikel: 4 Aansprakelijkheid
4.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer van het Deelnemend Goed Doel mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden. De Organisator is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen loonkosten en ziektekosten, gederfde winst, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan.
4.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer van het Deelnemend Goed Doel aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert, met dien verstande dat in het geval van ontbreken van dekking de aansprakelijkheid van de Organisator is beperkt tot een bedrag van maximaal € 5.000,– (zegge: vijfduizend euro) per Overeenkomst.
4.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
4.4. Het Deelnemend Goed Doel verklaart door de inschrijving dat elke Deelnemer zich bekend heeft verklaard met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en heeft verklaard dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. Het Deelnemend Goed Doel verklaart door de inschrijving dat hij elke Deelnemer uitdrukkelijk en dringend heeft geadviseerd zich in verband met de deelname sportmedisch te laten keuren.
4.5. Het Deelnemend Goed Doel vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. Het Deelnemend Goed Doel van de Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
4.8 De Deelnemer van het Deelnemend Goed Doel vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
4.6. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de Organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie (of kledinginname/garderobe).
4.7 De voorafgaande bepalingen uit dit artikel 4 laten enige aansprakelijkheid op grond van dwingend recht onverlet.

Artikel 5: Portretrecht
De in het kader van een Evenement of de Overeenkomst eventueel door of namens de Organisator gemaakte foto’s, films dan wel andere materialen of (elektronische) bestanden, zijn eigendom van de Organisator, ongeacht of deze aan de Deelnemer/Deelnemend Goed Doel of aan derden ter beschikking zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Deelnemer/Deelnemend Goed Doel verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s, video’s of ander beeldmateriaal, waarop de Deelnemer/Deelnemend Goed Doel zichtbaar is voor communicatiedoeleinden van de Organisator (inclusief commerciële uitingen).

Artikel 6: Persoonsgegevens
De door een Deelnemend Goed Doel of een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemend Goed Doel of Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemend Goed Doel of de Deelnemer, voor interne geanonimiseerde data-analyse en – mits hiervoor op het inschrijfformulier door de het Deelnemend Goed Doel of de Deelnemer uitdrukkelijk toestemming is gegeven – voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan het Deelnemend Goed Doel en de Deelnemer. Het Deelnemend Goed Doel of  de Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

Artikel 7: Reglement
7.1. Op de deelname door het Deelnemend Goed Doel en de Deelnemer aan het Evenement is van toepassing het Reglement Dam tot Damloop, dat onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden. Het betreffende reglement is te vinden op damloop.nl.
7.2. Deelnemer van het Deelnemend Goed Doel dient de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.
7.3. De Organisator is gerechtigd een Deelnemer van het Deelnemend Goed Doel te uit het Evenement te halen indien deze zich niet houdt aan het reglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.
7.4. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de Organisator.

Artikel 8: Geschillen
8.1. Op de Overeenkomst en alle rechtsbetrekkingen die tussen de Organisator enerzijds en de het Deelnemend Goed Doel of de Deelnemer anderzijds mochten ontstaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
8.2. In geval van geschillen, voortvloeiend uit de Overeenkomst of uit daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, zullen partijen allereerst in overleg treden teneinde dit geschil langs minnelijke weg te beëindigen. Indien partijen daar niet in slagen, zal een geschil als hiervoor bedoeld exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de Organisator.